Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú v zmysle ustanovenia § 1751 občianskeho zákonníka vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri predaji tovaru medzi spoločnosťou Brother trade ltd., 103 Church Hill, London, E173BD, UNITED KINGDOM, ako prevádzkovateľom internetového obchodu nejlevnejsigenerika.net (na url adrese http://www.nejlevnejsigenerika.net) (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci"). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 

I. Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Kupujúci:
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci - spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, potrebné pre bezproblémový priebeh kúpy, prípadne údaje, ktoré chce mať kupujúci uvedené na súvisiacich dokladoch. Kupujúci preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákoníku.Právní vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a právnymi predpisy na ochranu spotrebiteľa, najmä zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva okrem iného Česká obchodná inšpekcia.

Podnikateľom je:

Ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 občianskeho zákonníka sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri.

Má sa za to, že podnikateľom je osoba, ktorá má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa iného zákona.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

Kupujúcemu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne oprávnenia na používanie ochranných známok, registrovaných značiek, obchodných názvov, firiem, firemných log patentov, na výkon práv duševného vlastníctva alebo užitiu právom chránených výsledkov duševnej činnosti predávajúceho alebo ďalších osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe obchodného oprávnenia.

Kupujúci je povinný v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim uvádzať len pravdivé a úplné údaje.


Kúpna zmluva:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky, kúpna zmluva vzniká doručením objednávky predávajúcemu. Toto doručenie predávajúci potvrdí kupujúcim informatívnym emailom na kupujúcim oznámený email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv, v tomto emailu je obsiahnuté textové znenie kúpnej zmluvy. Obsah uzavretej zmluvy možno meniť alebo zmluvu zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetové stránky, kúpna zmluva vzniká doručením objednávky predávajúcemu.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.

V prípade záujmu kupujúceho vyriešiť vzniknutý spor mimosúdnou cestou, môže sa s návrhom na také riešenie obrátiť na kupujúceho prostredníctvom kontaktov uvedených na internetových stránkach predávajúceho. Predávajúci toto riešenie vždy preferuje. Kupujúci - spotrebiteľ bude o vybavení sťažnosti či návrhu na riešenie informovaný v rozumnej lehote, prípadne mu bude ponúknuté priateľské riešenie zo strany predávajúceho. Prípadné sťažnosti možno smerovať na orgány dohľadu uvedené v týchto VOP.

Obsahuje - ak vzťah z kúpnej zmluvy medzinárodný prvok, strany dojednávajú, že vzťah sa bude riadiť právom Českej republiky.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná kupujúcemu ani tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať, zistiť prípadné chyby, a tieto prípadne pred podaním objednávky opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.nejlevnejsigenerika.net a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Pre predávajúceho nie sú záväzné žiadne kódexy správania.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných a iných služieb, ktoré kupujúci používa, kupujúci si ich hradí sám a predávajúci nemá na ich výšku vplyv.


II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania) a poskytnutie spracovateľovi. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení, a to v elektronickej alebo tlačenej podobe, poskytnutie údajov je dobrovoľné. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, uvedené údaje sú správne a presné a oznámi predávajúcemu ich prípadnú zmenu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, vysvetlenie od predávajúceho a odstránenie nevyhovujúceho stavu.

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.


III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.nejlevnejsigenerika.net je možné urobiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny pre daný deň. Niektoré výrobky, ktoré presahujú veľké rozmery alebo hmotnosť - spravidla od 20 Kg môžu mať špeciálnu cenu za dopravu, ktorá je vždy uvedená u detailu daného výrobku, ale tiež aj v nákupnom košíku. Kupujúci nie je povinný platiť zálohu.


V. Objednávanie


Kupujúci kupuje tovar za cenu platnú v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámiť s cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatky. Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť sa skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na zvláštnu objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky alebo e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti od vývoja kurzu slovenskej koruny voči zahraničným menám. Ak kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, bude u takéhoto tovaru vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma
zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho a prijatie ponuky zo strany kupujúceho.


Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

- Prostredníctvom elektronického obchodu na www.nejlevnejsigenerika.net (ďalej je "e-shop")

- Elektronickou poštou na adrese info@nejlevnejsigenerika.net


Predávajúci doporučuje kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod.


VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom alebo mimo prevádzkových priestorov do štrnástich dní bez udania dôvodu. Táto lehota  beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o:

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.


Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktoré od neho dostal. Tovar kupujúci - spotrebiteľ vráti predávajúcemu úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čisté, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, alebo hygienicky či inak znečistené, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim - spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaného predávajúcim.

Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci - spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci - spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu - spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľov,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim - spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci - spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak predávajúci tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho - spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu - spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci - spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, môže urýchliť vybavenie odstúpenia tým, že tovar doručí na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude odobratá v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva zaniká a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatenej peňažnej sumy, ktorá bude zaslaná na ním uvedený účet. Pri neuvedenie čísla účtu je suma automaticky pripravená na čerpanie prostredníctvom ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti alebo poukázaná iným spôsobom kupujúcemu.

Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru, a to aj náklady na vrátenie v prípade, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Odstúpenie môže byť vykonané elektronickou formou alebo formou listu, ktorý bude doručený predávajúcemu poštou alebo osobne, alebo faxom, pre dodržanie lehoty postačí odoslať odstúpenie v stanovenej lehote. Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.


Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou týchto podmienok.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe dohody s predávajúcim alebo ak tak ustanovuje zákon. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (osobných údajov v zmysle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov).


VII. Platobné podmienky, dopravné


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) Platba pri dodaní (dobierkou)


Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho


b) v prípade, že zákazník prevezme doručovanej tovaru je povinný uhradiť čiastku podľa priloženej faktúry, viď. predchádzajúca konečné potvrdenie objednávky

c) cena dopravného je uvedená u každého výrobku po vložení do košíka. Vyššie dopravného je ovplyvnená hmotnosťou a rozmerom tovaru. Ak nebude tovar do 14 dní zaplatené, kúpna zmluva zaniká.

Ustanovenia § 2119 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.


VIII. Dodacie podmienky


Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo osoba kupujúcim splnomocnená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. V prípade, že odoberajúcim nie je priamo kupujúci uvedený na kúpnej zmluve je nutné preukázať sa príslušným oprávnením na prevzatie tovaru (napr. Plná moc).

Zasielanie prostredníctvom dopravcu:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do ČR do 24-48 hodín. O dĺžke dodanie mimo územia SR je kupujúci

informovaný zo strany predávajúceho. Ceny dopravného sú pevné a to 3€.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@nejlevnejsigenerika.net, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného
odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Všetky ceny prepravného sú určené len pre ČR. Pri zasielaní alebo dovozu do zahraničia sú ceny dohadujú individuálne. Pri obdržaní dodávky si kupujúci starostlivo skontroluje jej stav a prípadne reklamuje dopravcovi.


IX. Záručné podmienky, práva z chybného plnenia, uplatňovaní práv

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je uverejnený na internetových stránkach predávajúceho a platnými právnymi predpismi

ČR. Akozáručný list slúži nákupný doklad alebo doklad na ktorom je priamo uvedené, že sa jedná o záručný list.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa budú riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §§ 1914 až 1925, §§ 2099

až 2117 a §§ 2161 až 2174 občianskeho zákonníka.

Záruka znamená záväzok predávajúceho, že tovar bude po určitú dobu po odovzdaní spôsobilé pre použitie k dohodnutému účelu a že si podrží dohodnuté vlastnosti.

Ak je vada odstrániteľná, môže sa kupujúci domáhať buď opravy alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu tovar riadne užívať, môže kupujúci buď odstúpiť od zmluvy, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.

Tovar je chybný, pokiaľ nie je v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení, nie sú - ak dojednané, v akosti a prevedení vhodnom pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý.

Právo kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

b) na odstránenie vady opravou tovaru,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Ak je dodanie chybného tovaru nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu - spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru

a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,

c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. To neplatí:

a) pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

c) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy tovaru.

Práva zo záruky a práva z vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho, na adrese jeho prevádzky. Okamihom uplatnenie práv sa rozumie okamih, kedy kupujúci odovzdal tovar predávajúcemu s vytknutím vád a s oznámením uplatneného nároku.


X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Chyby a zmeny sú vyhradené.Košík  

Žiadne produkty

Prepravné 0 Kč
Celkovo 0 Kč

K pokladni

Odber noviniek